خدمات ما

 خدمات مالي :

* حسابداري دستي و نرم افزاري

* اصلاح و بستن حساب ها

* تهيه گزارشات داخلي و مديريت

* تجزيه و تحليل وضعيت شرکت و تهيه گزارش تحليلي

* ايجاد رويه هاي مناسب هر شرکت جهت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري

* تهيه و تنظيم بودجه سال هاي آتي ( بر اساس چشم انداز شرکت )  

خدمات مالياتي :

* تنظيم اسناد مالياتي

* تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي ( عملکرد ، ارزش افزوده ، گزارش فصلي و ... )

* تهيه و تنظيم صورتهاي مالي جهت حسابرسي و بانک ها

* دفاعيه مالياتي و تهيه لايحه

* ارتباط موثر بين وضعيت مالي و مالياتي و تهيه گزارشات شفاف

خدمات آموزشي : 

* آموزش حسابداري ( حسابدار )

* آموزش حسابداري حرفه اي ( حسابدار ارشد - رئيس حسابداري )

 * آموزش افراد مشغول به کار در شرکت ها

 * آموزش حسابداري نرم افزاري و بهره برداري مناسب از کدينگ

* و ...

 

 

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت