شرح دوره ها

سپهر محاسب نوين انديش

شرح دوره هاي آموزشي


حسابداري مالي :

توانايي تشخيص فعاليت هاي مالي + توانايي ثبت وقايع مالي +  توانايي اصلاح حساب ها و اسناد + کاربرد اصول حسابداري در شرکت ها  + ايجاد کدينگ مالي در نرم افزار + کاربرد نرم افزارهاي مالي + فوايد حسابداري دستي  + شرح وظايف حسابدار + بررسي موارد مربوط و نامربوط به حوزه حسابداري در شرکت ها  +  انتظارات شرکت از حسابدار + جمع بندي چرخه عمليات حسابداري + تهيه گزارشات مورد نياز رئيس حسابداري      

حسابداري مالياتي :

توانايي تشخيص فعاليت هاي مالياتي شرکت + توانايي ثبت وقايع مالياتي + توانايي در برقراري حساب ها بصورت منطقي و رعايت استاندارد هاي حسابداري و استانداردهاي مالياتي + رعايت قوانين مالياتي در هنگام ثبت اسناد + جمع بندي کامل حوزه مالياتي شرکت + شناخت و تسلط کامل بر انواع ماليات ها + برنامه ريزي جهت ارائه انواع ماليات ها بصورت تفکيکي + ثبت اسناد بر اساس سياست داخلي شرکت ( هئيت مديره و مسئول مالي ) + اصلاح حساب ها با حفظ کليت کار +  تهيه گزارشات جهت ارائه به مسئول مالي    

رئيس حسابداري :

توانايي و تسلط کامل و بدون نقص بر روي کليه حساب هاي شرکت اعم از مالي و مالياتي + توانايي بررسي کامل  حساب ها + تسلط کامل بر چيدمان کدينگ ( ايجاد کدينگ ، اصلاح کدينگ ، حذف کدينگ ) + تسلط کامل بر تراز آزمايشي + توانايي اصلاح حساب ها از کليه سطوح کدينگ + رديابي منطقي حساب ها از تراز آزمايشي + تسلط کامل بر حساب ها و اسناد و اصلاح هر گونه اسناد مالي + توانايي برطرف نمودن مشکلات حسابداران تحت نظر + تهيه و تنظيم انواع اظهارنامه هاي مالياتي + تنظيم و تحرير دفاتر قانوني شرکت  + تنظيم ليست بيمه و  کنترل حقوق و دستمزد +  تهيه و تنظيم انواع گزارشات مورد نياز مدير مالي .

نکته : رئيس حسابداري بعنوان فني ترين شخص عمليات حسابداري هر شرکت مي باشد .  

مديريت مالي :

کنترل دارائيها و بدهي هاي شرکت + کنترل اعتبارات و نقدينگي + کنترل ساختار سرمايه + کنترل موجودي و بهاي تمام شده + کنترل کامل وضعيت مالي و مالياتي شرکت + رديابي و کنترل هزينه ها و طرح هاي افزايش بهره وري + کنترل تراز آزمايشي + تنظيم صورتهاي مالي  + تهيه گزارشات تحليلي و توانايي تبديل گزارشات به زبان عاميانه + تهيه گزاراشات سود و زياني شرکت بصورت دوره اي + تنظيم گزارشات مورد نياز هئيت مديره و سهام داران + تهيه گزارشات درون سازماني و برون سازماني +   تهيه و تنظيم بودجه سال هاي آتي        ( مطابق سند چشم انداز شرکت ) + کنترل سود و سرمايه شرکت + ارائه پيشنهادات موثر به هئيت مديره + تجزيه و تحليل طرح ها از نظر سود آوري + نظارت کلي بر مجموعه مالي شرکت  + تعيين حسابرس شرکت و نظارت بر فعاليت هاي حسابرس و ....

شرکت حسابداری 
  

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت