حسابداری یک شرکت

بخش حسابداری در کسب و کارها به مانند حساس ترین بخش می باشد و انتخاب آن می بایست به صورت هوشمندانه صورت گیرد. تمامی شرکت ها به بخش حسابداری نیازمند می باشند . حسابداری در یک شرکت از ورود داده های مالی روزانه تا بخش اجرایی و تصمیمات کلان را دربرمی دارد. طیف گسترده بخش حسابداری می تواند به صورت زیر باشد.
حسابدار، معاون حسابداری، منشی حسابداری ، مدیر حسابداری ، حساب های پرداختنی، منشی حساب دریافتی، منشی حسابداری، بودجه تحلیلگر ، خبره حسابرس داخلی ، رئیس امور مالی - CFO ، حسابرسی / کنترل ، حسابداری قانونی، حسابداری دولت ، کارکنان حسابدار ، حسابداری مالیات
صاحبان کسب و کار با توجه به نیاز سازمان می بایست نیروی کافی برای بخش حسابدرای خود در نظر گیرند.

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت