حسابداری شرکت ها

بخش حسابداری در شرکت ها به دلیل ورود داده های مالی حساس نیازمند تمرکز و توجه خاص می باشد. بخش حسابدار متناسب با نیاز شرکت ها مسئولیت ها را در طیف وسیع و یا محدود انجام میدهند. در زیر لیستی از فعالیت و مسئولیت بخش حسابداری در یک شرکت فراهم شده است.
۱. آنالیز، تغییر ، تفسیر و پروسه مالی و داده های اجرایی.
۲. نگهداری رکورد ها، حساب ها در فازهای مختلف فعالیت شرکت و تهینپه گزارشات و آمارها مرتبط به نتایج هر مرحله
۳. تغییر و تفسیر اطلاعات کسب و کار به اطلاعات مالی و جای دهی در توابع مالی
۴. تنظیم سیاست ها و رویه های مالی براساس داده های مالی استخراج شده

افراد در تیم حسابداری چه در مسئولیت درج داده های مالی و چه در گرفتن تصمیمات و رویه های مالی، به دلیل حساسیت در بخش، می بایست قابل اعتماد و با کفایت باشد و مدیران و هیئت مدیر شرکت ها در انتخاب صحیح افراد تلاش خود را می بایست مبذول نمایند.

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت